امروز

طب شفا

علت لبخند

 ریشه نورولوژیک لبخند در این مقاله بررسی می شود همچینن علل و انواع لبخند توضیح داده خواهد شد.

تیندنتال و همکارانش متوجه شدند که لبخند دارای انواع متمایزی است به نظر آنها اصلا رفتاری سطحی نیست، لبخندهای ما ممکن است صرفا به خاطر رضایت خاطر و لذت‌بردن خودمان باشد، اما در بسیاری از موارد لبخند زدن ما برای تقویت رابطه عاطفی‌مان با دیگران است. لبخندهایی که برای چنین هدفی در چهره‌مان بروز می‌دهیم، هم از لحاظ نورولوژیک و هم از لحاظ آناتومیک با لبخندهایی که برای پوشاندن سراسیمگی‌مان می‌زنیم یا لبخند‌های گل و گشادی که با آنها می‌خواهیم تسلط خودمان بر جمع را بروز دهیم، متفاوتند. همچنین این لبخندها با لبخندهایی همراه با بالا بردن ابرو برای ابراز آشنایی با دیگران و لبخندهای تصنعی هنگام شنیدن لطیفه‌ای بی‌مزه کسانی که با آنها رودربایستی داریم، تفاوت می‌کنند.

این دانشمندان همچنین دریافتند که لبخندی که در واکنش به لبخند زدن دیگران بروز می‌دهیم، فقط در سطح به عنوان نشانه‌ای از ابراز رفاقت باقی نمی‌ماند، بلکه تمام فعالیت مغزی که در فرد مقابل ما که ابتدا لبخند زده است، به‌طور مشابهی در مغز ما هم ایجاد می‌شود.

به عنوان نمونه اگر زنی از روی شادی لبخند بزند، اسکن مغزش نشان می‌دهد که بخش‌های معینی از مغز او که مربوط به شادی و لذت است، فعال می‌شوند. در این حالت اگر همسر زن (که با او رابطه عاطفی دارد) هم در واکنش به لبخند به ناگزیر لبخند بزند، همان نواحی مغزش که مربوط به شادی است، فعال می‌شود. در مقابل در مواردی که فرد لبخندی تصنعی و نه از روی شادی واقعی، می‌‌زند، طرف مقابل گرچه هنوز به طور تکانه‌ای لبخند می‌زند، اما فعالیت مغزی او بیانگر ایجاد عاطفه شادی که فرد اول تظاهر به داشتن آن می‌کند، نیست.

به باور این دانشمندان این آگاهی ناخودآگاه ما از اصیل بودن عواطف در چهره‌های افراد دیگر در مدیریت تعاملات اجتماعی به ما کمک می‌کند.

با این وجود، تحقیقات دیگر نشان می‌دهند که این مهارت ما در تشخیص لبخندهای دروغین آنقدرها هم قوی نیست.

یک برررسی به‌وسیله گروهی از دانشمندان در دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو به سرپرستی پل اکمن نشان می‌دهد که یک فرد متوسط باز هم در موارد فراوانی در تمایز دادن میان لبخندهای حقیقی و کاذب دچار اشتباه می‌شود. روانشناسان هنوز نمی‌دانند که این پدیده را چطور تفسیر کنند.

منبع: LiveScience

تاریخ نشر: ۱ مرداد ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا