امروز

طب شفا

قند عامل کاهش اضطراب

بسیاری افراد برای فرونشاندن اضطراب به شیرینی پناه می‌برند. تحقیقات جدید موفق به پیدا کردن توضیحی احتمالی برای این واکنش شده است. قند سطح هورمون کورتیزول، هورمون حس اضطراب را کاهش می‌دهد. 19 زن داوطلب برای 12 روز مورد آزمایش قرار گرفتند. 8 نفر از آنها در این مدت نوشابه‌هایی که با آسپارتام (قندی مصنوعی) شیرین شده بود را مصرف کردند و بقیه افراد گروه نوشابه‌های مشابهی با 25 درصد قند ساکاروز. پیش و پس از شروع این آزمایش‌ها میزان کورتیزول موجود در بزاق آنها اندازه گرفته شد وهمچنین هنگام جوابگویی به یک امتحان ریاضی از آنها M.R.I گرفته شد. سوالات امتحان طوری طرح شده بود که فراتر از توانایی پاسخگویی هر داوطلب باشد، فرآیندی که تاثیر آن بر افزایش کورتیزول خون اثبات شده است.

این مطالعه در ژورنال بالینی اندوکرینولوژی ومتابولیسم چاپ شده است. پیش از شروع تحقیق، نتیجه آزمایش کورتیزول هردوگروه یکسان بود، ولی در آزمایش‌های به عمل آمده در پایان دوره 12 روزه سطح کورتیزول آنهایی که ساکاروز مصرف کرده بودند، پایین‌تر آمده بود ودسته‌ای که آسپارتام استفاده کرده بودند، افزایش کورتیزول را نشان می‌داد.

پس از شروع رژیم قندی، M.R.I افراد مصرف کننده قند طبیعی نشان می‌داد، فعالیت مغز در نواحی مربوط به کنترل ترس و اضطراب افزایش داشته، درحالی‌که در افراد مصرف‌کننده آسپارتام کاهش فعالیت دیده شد. سرپرست تیم تحقیقاتی اذعان می‌کند که نتایج به دست آمده نمی‌تواند دلیلی بر مصرف قند جهت کاهش اضطراب باشد، ولی این یافته‌ها می‌تواند گام ابتدایی تحقیقات عصبی-رفتاری نوین باشد، زیرانشان می‌دهد، مسیرهای متابولیکی حساس به قند در مغز وجود دارد ومی‌توانیم در آینده از این یافته‌ها در کنترل ترس و اضطراب بهره ببریم.

تاریخ نشر: ۱۳ آبان ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا