امروز

طب شفا

عوامل موثر در حوادث رانندگی

1. ضعف قوانین و مقررات

2. بی‌توجهی رانندگان به قوانین

3. مهارت ناکافی و خطای شخصی

4. بی‌توجهی به علائم و هشدارهای
راهنمایی و رانندگی

5. رانندگی با سرعت زیاد

6. حواس‌پرتی و نداشتن هوشیاری

7. انحراف به چپ، رعایت نکردن حق تقدم و نداشتن توجه کافی به جلو

8. رانندگی هنگام عصبانیت و مشاجره با دیگران

9. نداشتن دید کافی به‌خصوص در شب

10. بی‌توجهی کودکان موقع عبور از جاده

11. طراحی نامناسب جاده‌های ارتباطی

12. جاده‌های خیس و لغزنده

13. شرایط آب و هوایی نامناسب

14. عبور حیواناتی نظیر گاو و اسب در جاده

15. نقص وسایل نقلیه

16. خودروهای بدون ایمنی

تاریخ نشر: ۱۲ آبان ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا