امروز

طب شفا

توصیه ایمنی برای رانندگی زیر باران

6 توصیه ایمنی برای رانندگی زیر باران

1. در پیچ‌ها با دقت و آرام گردش کنید.

2. از ترمز کردن ناگهانی بپرهیزید زیرا باعث لیز خوردن خودرو می‌شود.

3. از فشار دادن ناگهانی پا روی پدال گاز یا برداشتن فشار از روی آن خودداری کنید.

در یک سطح لغزنده وقتی که سرعت دارید.

4. از تغییر ناگهانی دنده سبک به دنده سنگین خودداری کنید.

5. اگر خودرو لیز خورد، بدون ترمز گرفتن، پدال گاز را رها کنید و با خونسردی فرمان را در جهت حرکت خودرو بچرخانید تا خودرو مستقیم در مسیر صحیح قرار گیرد. تا وقتی خودرو به حالت مستقیم درنیامده، از دنده سنگین‌تر استفاده نکنید.

6. با وسیله نقلیه جلویی، 2 برابر مواقع عادی فاصله بگیرید.

تاریخ نشر: ۱۲ آبان ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا