امروز

طب شفا

درباره اصول اخلاق پزشکی بدانید

تلاقی علم و دین در موضوع انسان، زمینه شکل‌گیری علوم مختلف از جمله اخلاق پزشکی شده که شیوه‌های صحیح آموزش، پژوهش و درمان را در حوزه پزشکی و جامعه پزشکان تبیین می‌کند.

سعادت انسان در گرو سلامت جسم و روان اوست و علم پزشکی برای تامین و تضمین این خواسته انسان که ضامن حیات و بقای اوست، تلاش می‌کند. ادیان آسمانی نیز برای انسان، کرامت و حرمت خاصی قائل شده‌اند و جسم انسان را امانتی الهی دانسته‌اند.

با مراجعه به معتبرترین متن دینی موجود در میان بشر، یعنی قرآن‌کریم و استخراج اصولی که مورد پذیرش همه ادیان آسمانی است، زمینه پژوهش در اخلاق پزشکی را می‌توان موشکافی و 5 اصل برای آن ذکر کرد:
 

1) اصل احیا بیانگر آن است که حق حیات برای همه افراد بشر به طور یکسان و مساوی است و حفظ حیات یک فرد با حیات همه افراد بشر، ارزشی برابر دارد.

2) اصل شفا پزشک را واسطه درمان می‌‌شمرد و پزشک و بیمار را متوجه شفادهنده حقیقی یعنی خداوند می‌کند.

3) اصل عدم حرج تکالیف فردی و اجتماعی بیمار را در حد توان او تقلیل می‌دهد و حکومت اسلامی را مکلف به پرداخت هزینه‌های درمان و تامین نیازها و امکانات آنها می‌کند.

4) اصل احسان کار پزشک را نوعی احسان به جامعه می‌داند که براساس نوعدوستی به درمان همنوع اقدام می‌‌کند بنابراین در صورت خطا در تشخیص یا درمان ضامن نیست.

5) اصل بهره‌گیری از حیوانات استفاده از برخی حیوانات در امر آموزش یا پژوهش پزشکی را مجاز می‌داند و در صورت ضرورت، حیات انسان را مقدم بر حیات آنها می‌شمرد.

 

اصول اخلاق پزشکي برخواسته از اصول اخلاقي اوليه است:

اصول اخلاقي اوليه

اصول اخلاق پزشکي

احترام به سايرين

اصل احترام به حق انتخاب بيمار

نداشتن شرارت

اصل عدم اضرار

خيرخواهي

اصل سود رساني

همدردي وانصاف

اصل عدالت

 

اصول اخلاق پزشکي

چهار اصل مطرح در اخلاق حياتي عبارتند از:

1.اصل احترام به حق انتخاب و استقلال بيمار

2.اصل عدم اضرار

3.اصل سودرساني

4.اصل عدالت

علاوه براين چهار اصل مورد اتفاق دو اصل ذيل نيز به واسطه اهميت وکاربرد زياد آن گاهاً به صورت مستقل مطرح ميگردند.

اصل صداقت که وظيفه بيان واقعيت ، راستگويي و صداقت را در تعاملات پزشکي مورد تاکيد قرار مي دهد.

اصل رعايت محرمانه بودن اطلاعات بيمار که احترام به شخصيت افراد و اطلاعات شخصي آنها را مورد تاکيد قرار مي دهد.

دکتر محمود متوسل‌آرانی

تاریخ نشر: ۱۷ تیر ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا