امروز

طب شفا

سرطانهای پوستی ویژگیهای مشابهی دارند

به نقل از پایگاه خبری رویترز: اگر سرطانهای پوستی متقارن و مرزهای مشخصی داشته باشند سریعتر رشد می‌کنند.
بنابراین گزارش دانشمندان در این آزمایش 222 بیمار مرد و 182 بیمار زن سرطانی را آزمایش کردند و میزان رشد سرطان آنها را اندازه گرفتند. متوسط سن بیماران 54 سال بود، از بیماران در مورد زمان تشخیص اولیه سرطان پرسیده شد و همچنین ضخامت تومور را بهنگام جدا کردن آن از بدن اندازه گرفتند تا میزان رشد سرطان را اندازه بگیرند و شکل زخم بوجود آمده بر روی پوست را نیز بررسی کردند.
این گزارش حاکیست:‌ سرطانهای پوستی بدخیم در میان افراد بالای 70 و مردان بیشتر شایع بود. با تشخیص ملانوم سرطانهای بدخیم دانشمندان امیدوارند سریعتر به تشخیص و درمان این سرطانها دست یابند.

تاریخ نشر: ۲ اسفند ۱۳۹۳

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا