پایین افتادن زبان کوچک ، ورم زبان کوچک

این بیماری ناشی از غلبه خون است و گاهی نیز به خاطر بد کاری مزاج است
اگر از غلبه خون باشد علامتش درد و ورم و التهاب است و اگر بلغمی باشد نشانی اش این است که آب دهان زیاد است و جاری